Regulamin

1. Definicje

 1. Użycie danego zwrotu z wielkiej litery oznacza nadanie mu znaczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1.2.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.);
  • Konsument – osoba fizyczna dokonującą Zamówienia w ramach Sklepu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Medicast – Medicast spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarki Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016335, NIP: 7791033837, REGON: 630584737, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.085,00 złotych;
  • Polityka prywatności – dokument dotyczący informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników strony www.medicast.pl, umieszczony na tej stronie (Link);
  • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.medicast.pl;
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
  • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://medicast.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  • Towar – rzeczy ruchome, spośród których cześć spełnia kryteria wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych, oferowane w ramach Sklepu Internetowego;
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Medicast a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego – Sklepu;
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827 ze zm.);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.);
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://medicast.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin dostępny jest, pod adresem https://medicast.pl/regulamin/. Regulamin jest stale dostępny pod ww. adresem w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, poprzez możliwość pobrania i zapisania na dowolnym nośniku.
 4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Medicast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarki Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016335, NIP: 7791033837, REGON: 630584737, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.085,00 złotych.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta osobistego użytkownika w ramach Sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • ramowe warunki Umowy Sprzedaży, jej zawierania, wykonywania, rozwiązywania, odstępowania oraz uprawnień wynikających z jej zawarcia.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer wersja 7.0 lub nowsza, Firefox wersja 3.0 lub nowsza, Google Chrome wersja 8.0 lub nowsza, Safari wersja 8 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, a w przypadku urządzeń mobilnych: iOS Safari wersja 8.0 lub nowsza, Android w wersja nowsza od 4.4, Blackberry wersja 10 lub nowsza, Opera Mobile wersja 12 lub nowsza, Android Chrome wersja 62 lub nowsza,
  • Zalecana rozdzielczość ekranu 1024 x 768
 7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Medicast prowadzący sklep https://medicast.pl/ zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://medicast.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 10. Informacje o Towarach udostępnione w ramach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja Polityki Prywatności https://medicast.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Warunkiem zawierania Umów Sprzedaż przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego jest rejestracja konta użytkownika w jego ramach albo zamówienie bez rejestracji poprzez wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi oraz adresem dostawy.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji w ramach Sklepu Internetowego oraz zamówienia bez rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu, Polityki Prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe.
 5. Rejestracja i korzystanie z serwisu związane jest z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności https://medicast.pl/polityka-prywatnosci/
 6. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie szkodliwego lub złośliwego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM);
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Medicast;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  • nienaruszanie własności intelektualnej Medicast.
 7. Medicast może pozbawić Klienta uprawnienia do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego;
  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Medicast za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Medicast.
 8. Osoba, która została pozbawiona uprawnienia do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Medicast.

4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia.

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu Internetowego należy odwiedzić serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.medicast.pl, zarejestrować konto użytkownika albo dokonać zakupu bez rejestracji, zgodnie z ust. 3.3, dokonać wyboru Towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w ramach serwisu .
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. Klient jest zobowiązany do samodzielnego pomiaru i doboru właściwego rozmiaru Towaru.
 4. Do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w zakresie wyboru Towaru oraz innych warunków Umowy Sprzedaży. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie dokonanych czynności poprzedzających zawarcie Umowy Sprzedaży. Podsumowanie zawierać będzie informacje dotyczące:
  • przedmiotu Zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów oraz kosztów dostawy,
  • wybranej metody płatności,
   • wybranego sposobu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zapoznanie się z treścią prawa odstąpienia od umowy oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Medicast Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, dokonanych w czasie zakupów decyzji oraz ewentualnych umów z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak firmy kurierskie, dostawcy metod płatności czy oprogramowania, zgodnie z ust. 6.1-6.6 oraz 7.17.7 Regulaminu.
 8. Umowa Sprzedaży o treści określonej w pkt. 4.7 następuje w chwili wysłania wiadomości potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży na adres email podanych przez Klienta.

5. Dostawa

 1. Dostawa Towarów na terenie RP odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w treści Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta przedsiębiorcy świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie spośród wymienionych na stronie (Link) na zasadach finansowych określonych na tejże stronie (Link). Koszty dostawy szczegółowo rozpisane są na stronie (Link).
 3. Świadczenie usług dostawy odbywa się na zasadach określonych przez danego przedsiębiorcę świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, a więc zgodnie z regulaminem InPost Paczkomaty sp. z o.o (Link) lub regulaminem firmy DHL Parcel Polska sp. z o.o. (Link) Zawarcie Umowy Sprzedaży i wybranie usług jednego z wymienionych przedsiębiorców oznacza zgodę na zawarcie umowy z takim przedsiębiorcą i akceptację stosownego Regulaminu.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia w przypadku przesyłek za pobraniem oraz od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia uznania rachunku bankowego Medicast lub konta rozliczeniowego Medicast przy płatności przelewem tradycyjnym.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości email oraz faktury VAT na adres wskazany w treści Zamówienia.

6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient na możliwość opłacenia zamówienia:
  • przelewem na numer konta bankowego: Raiffaisen Bank: nr rachunku 28 1750 1019 0000 0000 3185 8119, SWIFT/BIC : RCBWPLPW;
  • za pomocą elektronicznego systemu płatność PayU;
  • za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  • poprzez e-Raty Santander Consumer Banku S.A.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w ww. terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Świadczenie usług płatności elektronicznych obywa się, w zależności od wybranej formy płatności, zgodnie z regulaminem Systemu PayU S.A.
 5. W przypadku zaznaczenia przez Klienta w Zamówieniu opcji płatności „e-Raty Santander Consumer Banku S.A.”, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci zawiera z Klientem umowę o kredyt konsumencki, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie kredytodawcy.
 6. Usługodawca ani Medicast nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę finansowania zakupu Towaru przez osobę trzecią, w tym odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki przez instytucję finansową lub brak możliwości zapłaty przez Klienta ceny za Towar za pośrednictwem systemów płatności internetowych.

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towarów bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 7.1. wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia w jakiejkolwiek jednoznacznej formie, o ile będzie ona wystarczająco poinformuje informować o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Polska 114, 61-401 Poznań;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@medicast.pl;
  • z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe).
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Towary te są odpowiednio oznaczone na stronie internetowej Sklepu.;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Klient wyraźnie żądał, aby pracownik Medicast do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 4. Medicast ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy dostępny sposób dostawy), a także koszty poniesionych przez niego prowizji w przypadku płatności realizowanych w sposób elektroniczny.
 5. Medicast dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.[2] Jeżeli Medicast nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W celu otrzymania zwrotu ceny zgodnie z pkt. 7.5., Klient zobowiązany jest przesłać lub przekazać Towary na adres: Medicast Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 7. Klient odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

8. Rękojmia za wady produktów

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wad dotyczących zakupionego Towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Medicast.
 2. Medicast jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku dostarczenia Towaru obarczonego wadą fizyczną lub prawną z Umową Sprzedaży Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. Za obarczone wadą fizyczną uważa się wyłącznie Towary:
  • niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • niemające właściwości, które Towary powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności,
  • niemające właściwości, o ile opis Towaru zawierał taką informację,
  • nienadające się do celu wskazanego na stronie danego Towaru, o ile opis Towaru zawierał taką informację.
 4. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Medicast przewoźnikowi, jeżeli Medicast nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
 5. Wszelkie reklamacje mogą być składane pisemnie na następujący adres: Medicast sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 114 lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@medicast.pl. Wszelkie dane kontaktowe Medicast niezbędne do złożenia reklamacji, w tym adres poczty elektronicznej udostępnione są również w ramach Sklepu. Wraz z wysłaniem reklamacji, Klient zobowiązany jest przesłać reklamowany Towar na adres wskazany w niniejszym punkcie na swój koszt.
 6. Koszt przesyłki, o której mowa w ust. 8.5. zwracany jest przez Medicast w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie Towaru przez Klienta na adres wskazany w ust 8.5 za pobraniem nie będzie akceptowane.
 7. W ramach złożonej reklamacji, korzystając z uprawnień z rękojmi, Klient może zażądać: wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny, bądź: odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.
 8. Istotność wady ocenia się z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia i celu, z myślą o których Klient nabył Towar. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej .
 9. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 10. Medicast jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Medicast może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. W razie, gdy Klient złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Medicast może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Medicast albo Medicast nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.
 12. Klient może zamiast zaproponowanego przez Medicast usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Medicast.
 13. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 14. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 8.10 i 8.12 powyżej – uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 15. Medicast, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Medicast poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Klient nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 16. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust 8.15 powyżej, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
 17. Medicast odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
 18. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Medicast o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Medicast niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 19. Klient zobowiązuje się do używania i konserwacji zakupionego Towaru w sposób określony przez producenta i zgodnie z jego zaleceniami.
 20. Medicast nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Medicast podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Medicast o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz z płatnościami elektronicznymi określonymi w pkt 6.2 lit. b Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Medicast Sp. z o.o. ul. Polska 114 60-401 Poznań mailowo pod adres kontakt@medicast.pl;
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu albo z płatnościami elektronicznymi określonymi w pkt 7.2 lit. b.
 5. Medicast zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

10. Postanowienia końcowe

 1. Medicast jest właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich tekstów, opisów produktów, zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich majątkowe prawa autorskie. Medicast posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Powyższe odnosi się także do wykorzystywanych znaków towarowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi oraz obowiązkiem naprawienia wynikłej stąd szkody. Medicast nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich lub praw własności przemysłowej i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Medicast a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Medicast a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Medicast.
 4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem ma prawo:
  • złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  • złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).
 5. Medicast zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku:
  • zaistnienia okoliczności siły wyższej,
  • zmiany przepisów prawa konsumenckiego, zmiany bezwzględnie wiążących lub względnie wiążących (jeśli zmiana przepisów względnie wiążących nastąpiła na korzyść konsumenta) przepisów prawa dotyczących sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Medicast lub usług świadczonych przez Medicast drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej www.medicast.pl znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Medicast lub konieczności dostosowania regulaminu do tych przepisów,
  • konieczności dokonania zmiany Regulaminu wynika z orzeczenia właściwego sądu lub organu,
  • w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za klauzulę niedozwoloną przez właściwy organ lub sąd,
  • w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za czyn nieuczciwej konkurencji lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez właściwy organ lub sąd,
  • w razie zmian technicznych i technologicznych na stronie www.medicast.pl, mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa korzystania ze strony www.medicast.pl (w szczególności w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z korzystaniem usług drogą elektroniczną), zwiększenie komfortu korzystania ze strony www.medicast.pl przez Klienta lub dodanie nowych funkcjonalności na stronie www.medicast.pl,
  • wprowadzania nowych usług na stronie www.medicast.pl, zmiany sposobów płatności i dostaw,
  • zmiany danych adresowych lub kontaktowych Medicast, podanych w Regulaminie.
 6. O każdej zmianie treści Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji o zmianie Regulaminu oraz zawierającej treść tych zmian. Medicast każdorazowo udostępni na stronie głównej Sklepu wiadomość o zmianie Regulaminu Sklepu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 7. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Medicast w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 8. Z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 10.5 zmiana niniejszego Regulaminu nie ma znaczenia dla Umów już zawartych, a odnosi się do umów zawieranych w przyszłości
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub Umowy Sprzedaży okażą się nieważne, nieskuteczne, lub niewykonalne (Wadliwe Postanowienia) pozostałe postanowienia Regulaminu lub Umowy Sprzedaży pozostają w mocy i nadal regulują stosunki stron, jeżeli realizacja współpracy bez Wadliwych Postanowień jest nadal możliwa. W takiej sytuacji Medicast zobowiązuje się podjąć kroki w celu zastąpienia Wadliwych Postanowień takimi, które będą odzwierciedlać pierwotną intencję prawną i ekonomiczną.
 11. Sposób redakcji niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza kolejność poszczególnych punktów i paragrafów czy ich tytuły nie może mieć wpływu na sposób interpretacji jego postanowień.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy.